edition lumière

Erhard Schütz

"In den Wäldern selig verschollen"

Waldgänger in der deutschen Literatur seit der Romantik

Band 3 der Reihe "Pressburger Akzente: Vorträge zur Kultur- und Mediengeschichte", herausgegeben von Sabine Eickenrodt und Jozef Tancer

Cover:

Cover des Buches

Titel:

Erhard Schütz:

"In den Wäldern selig verschollen". Waldgänger in der deutschen Literatur seit der Romantik

38 S., englische Broschur

ISBN:

978-3-943245-12-7

Preis:

9,50 Euro

Zusammenfassung

Der deutsche Wald steht für fast alle Eigenschaften, die den Deutschen zuge­schrie­ben werden, vom Gemüt bis zum Militarismus. Er ist eine ästhetische und ideologi­sche Erfindung des 18. Jahrhunderts. Die dann insbesondere von den Romantikern entworfenen Bilder des deutschen Waldes hatten einen großen Einfluss auf die fol­gende reale Gestaltung der deutschen Wälder durch Aufforstung zu Mischwäldern. Diese wiederum dienten dem ausgehen­den 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahr­hunderts als Beweismittel einer Beson­derheit der Deutschen als Wald­volk.

Zwei Aspekte in der deutschen Waldmythisierung sind besonders hervorzu­heben: Zum einen die -- der realen Entwicklung widersprechende -- Vorstellung, dass früher der deutsche Wald größer und dichter gewesen sei als in der jeweiligen Ge­genwart, zum anderen, dass es tief im deutschen Wald immer noch einen Wald gibt, der ursprünglicher als der andere Wald ist. In alledem erweist sich der Wald aber -- im Gegensatz zu anderen ,Wildnissen' -- immer als zugleich Wunschort einer ande­ren Gesellschaft und Imperativ zur gesellschaftli­chen Änderung.

Unter den vielfältigen Figuren, die sich der Realität, der Mythologie und der Literatur nach im Wald bewegen -- Zwergen und Hexen, Räubern und Förstern etc. -- sticht eine besonders hervor, die Figur des Waldgängers. Der Waldgänger ist seit der Romantik eine Figur, die ein spezifisches deutsches Waldverhältnis repräsentiert: Als allermeist einsames Individuum, das aus Gründen seelischer oder sozialer Krise sich in den Wald zurückzieht, vertritt er zugleich einen An­spruch auf gesellschaftliche Besserung und bessere Gesellschaft.

Am Beispiel zunächst von Erzählungen Eichendorffs, Tiecks, Stifters u. a., aber auch des Grimmschen Märchens, dann von Werken einiger Autoren des 20. Jahrhunderts, darunter Ernst Wiechert und Ernst Jünger, Arno Schmidt, Stefan Andres, Alfred Andersch, geht der Vortrag diesem spezifischen Waldverhältnis nach. Er zeigt, wie nach dem Ersten Weltkrieg der Waldgänger als soldatische Figur erscheint, die ihr psychisches Leiden am Verlust des Kriegs im Walde zu heilen versucht, um von dort aus dann wieder den Krieg gegen die Städte hinaus zu tra­gen, die Krieg und Krieger verraten haben. Im ,Dritten Reich' verwandelt sich dieses aggressive Motiv bei Ernst Wiechert in einen resignativen Totalrück­zug vor der Gesellschaft. Nach 1945 erscheinen solche soldatischen Waldgänger nurmehr als taktisch der Bestrafung Ausweichende (Karl Springenschmid) oder als armselige Opfer. Ernst Jünger macht zwar den Waldgänger dann zu einer programmatischen Figur des grundsätzlichen Widerstands gegen die gegenwärti­gen Gesellschaften, entmilitarisiert sie aber, indem er einerseits jedermann zum -- nun symbolischen --, andererseits den Dichter zum wahrhaften Waldgänger er­klärt. Diese transpolitisch intendierte Protesthaltung hat ihren Niederschlag aber nur in weiteren literarischen Entwürfen anderer Autoren gefunden, in denen dann nicht mehr der Wald, son­dern das Kunstwerk zum Rückzugs- und Wider­standsort wird.

Zhrnutie

Nemecký les reprezentuje takmer všetky vlastnosti, ktoré sa Nemcom pripisujú, od ich nálady až po militarizmus. Je to estetický a ideologický konštrukt 18. storočia. Obrazy nemeckého lesa, ktoré neskôr opísali najmä romantici, významne ovplyvnili neskoršiu reálnu podobu nemeckých lesov, ktoré zalesnením získali zmiešaný ráz. Koncom 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia zas lesy slúžili ako dôkaz výnimočnosti Nemcov ako národa lesov.

Vyzdvihnúť treba najmä dva aspekty mýtizácie nemeckého lesa. Predstavu, odporujúcu reálnemu vývoju, že nemecký les bol voľakedy väčší a hustejší ako v danej prítomnosti a tiež, že hlboko vo vnútri nemeckého lesa sa nachádza ešte jeden les, ktorý je pôvodnejší než všetky ostatné. Pritom všetkom však les vystupuje – na rozdiel od ostatných typov divočiny – zároveň ako vysnívané miesto inej spoločnosti, ako imperatív spoločenskej zmeny.

Spomedzi rôznych postáv, ktoré sa podľa skutočnosti, mytológie a literatúry pohybujú po lese – trpaslíci a strigy, zbojníci a lesníci atď. – vyniká najmä jedna, postava pútnika lesom. Pútnik lesom je od čias romantizmu postava, reprezentujúca špecifický nemecký vzťah k lesu. Ako prevažne osamelý jedinec, ktorý sa z dôvodu duševnej či sociálnej krízy utiahol do lesa, zároveň stelesňuje nárok na spoločenské zmeny k lepšiemu a na lepšiu spoločnosť.

Na príklade poviedok Eichendorffa, Tiecka, Stiftera a ďalších, ale aj roz-právok bratov Grimmovcov, ďalej na dielach autorov 20. storočia ako Ernst Wiechert a Ernst Jünger, Arno Schmidt, Stefan Andres, Alfred Andersch a. i. sleduje predložený príspevok tento špecifický vzťah k lesu. Ukazuje, ako pútnik lesom vystupuje po 1. svetovej vojne v úlohe vojaka, ktorý sa v lese snaží vyliečiť sa z psychických útrap, spôsobených prehratou vojnou, aby odtiaľ vytiahol do boja proti mestám, ktoré vojnu a vojakov zradili. V „Tretej ríši“ sa u Ernsta Wiecherta premieňa tento agresívny motív na rezignované úplné utiahnutie sa pred spoločnosťou. Po roku 1945 sa takíto vojenskí pútnici lesom objavujú už len ako postavy, takticky sa vyhýbajúce trestu (Karl Springenschmid) alebo ako biedne obete. Ernst Jünger síce neskôr pretvára pútnika lesom na programatickú postavu zásadného odporu proti súčasnej spoločnosti, demilitarizuje ju však, keďže na jednej strane je preňho každý človek symbolickým pútnikom lesom, no na druhej strane je tým skutočným pútnikom po lese básnik. Takýto transpoliticky zamýšľaný protestný postoj ovplyvnil literárne koncepcie aj ďalších autorov, u ktorých však miestom utiahnutia sa a odporu už nie je les, ale umelecké dielo.